BẢNG TÍNH LƯU LƯỢNG GIÓ CHỌN THIẾT BỊ
CẤP KHÔNG KHÍ SẠCH (M3/H)

Bảng tính tiết kiệm tiền điện Khi sử dụng hệ thống thông gió thu hồi nhiệt (VNĐ/Năm)